آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی ادبیات هفتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی عربی هفتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی علوم تجربی هفتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی پیام های آسمان هفتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی ادبیات هشتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
فرم پیش ثبت نام
 
انجام پیش ثبت نام حضوری تنها روزهای زوج از ساعت 8 الی 13 انجام می گردد
 
پیش ثبت نام حضوری فقط در روزهای زوج انجام می گردد
--------------------------------------------------------
 
 
 
 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی عربی هشتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین  نوروزی
 

تکلیف نوروزی علوم تجربی هشتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی پیام های آسمان هشتم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نورورزی
 

تکلیف نوروزی ادبیات نهم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی عربی نهم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی علوم تجربی نهم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!

 
     
 
     
آنلاین نوروزی
 

تکلیف نوروزی پیام های آسمان نهم

دانش آموزان عزیز *نوروزتان پیروز*
این تکلیف از روز دوشنبه 97/12/27 ساعت 15 الی روز جمعه 98/1/16 ساعت 23 فعال خواهد بود و شما 25 دقیقه فرصت دارید تا به پرسش ها پاسخ دهید.
این آزمون نمره منفی دارد!