درباره
 

مدرسه راهنمايي غير دولتي سينا از سال تحصيلي  1375- 1374  با اهداف ايجاد زمينه مساعد بمنظور رشد بينه اعتقادي ، علمي ،  اجتماعي عزيزان نوجوان تاسيس شد .

آموزش در اين واحد آموزشي بالاتر از سطح معمول بوده و علاوه بر كتب درسي جزوات متمم و كمك آموزشي ، كارگاه ، آزمايشگاه ،  فوق برنامه جزو برنامه محسوب مي شود .

توانهاييها ، آموخته ها ، تجارب ، انگيزه ها ، خلاقيت ها ، عواطف ، افتها و رشدها و . . . مسائلي هستند كه دبيران مدرسه در طول سال تحصيلي بر حسب موقعيتها با آنها بر خورد نموده و سعي مي شود با هم فكري مشاورين بهترين روشها اتخاذ گردد .