درباره
 

مدرسه راهنمايي غير دولتي سينا از سال تحصيلي  1375- 1374  با اهداف ايجاد زمينه مساعد به منظور رشد بينه اعتقادي، علمي، اجتماعي عزيزان نوجوان تاسيس شد.

آموزش در اين واحد آموزشي بالاتر از سطح معمول بوده و علاوه بر كتب درسي جزوات متمم و كمك آموزشي، كارگاه، آزمايشگاه، فوق برنامه جزو برنامه محسوب مي شود.

توانهايي ها، آموخته ها، تجارب، انگيزه ها، خلاقيت ها، عواطف، افت ها و رشدها و . . . مسائلي هستند كه دبيران مدرسه در طول سال تحصيلي بر حسب موقعيت ها با آن ها بر خورد نموده و سعي مي شود با هم فكري مشاورين بهترين روش ها اتخاذ گردد.

 
     
 
     
فرم پیش ثبت نام
 
انجام پیش ثبت نام حضوری تنها روزهای زوج از ساعت 8 الی 13 انجام می گردد
 
پیش ثبت نام حضوری فقط در روزهای زوج انجام می گردد
--------------------------------------------------------