کادر آموزشی و علمی
 
          
                        جناب آقای توکلی (دبیر زبان)                                                              جناب آقای مردی (دبیر علوم)                                         
                   .............................................................................................................................................................................................................
                                        
              جناب آقای صفری (دبیر مطالعات اجتماعی)                                             جناب آقای محمدبیگی (دبیر عربی)                                      
                       ......................................................................................................................................................................................................                      
      جناب آقای نوری ( دبیر ریاضی پایه نهم )                                          جناب آقای عباسی ( دبیر ریاضی پایه هفتم و هشتم )
................................................................................................................................................................................................... 
 
                                          
      جناب آقای احمد نیا ( دبیر ادبیات )                                                            جناب آقای زارع ( دبیر هنر )
...................................................................................................................................................................................................
                                                                                       
                                                          جناب آقای محمدپور ( دبیر قرآن )                                                       جناب آقای نوروزی ( دبیر دینی )                                             
..................................................................................................................................................................................................
 
 
 
     
 
     
فرم پیش ثبت نام
 
انجام پیش ثبت نام حضوری تنها روزهای زوج از ساعت 8 الی 13 انجام می گردد
 
پیش ثبت نام حضوری فقط در روزهای زوج انجام می گردد
--------------------------------------------------------